KIHON

Untuk 10th Kyu sd. 1st Kyu yang mengambil sertifikasi DAN Lokal :

Kihon Dachi

-Heisoku Dachi

-Musubi Dachi

-Heiko Dachi

-Soto Hachiji Dachi

-Shiko Dachi

-Sanchin Dachi

-Neko Ashi Dachi

-Zenkutsu Dachi

-Kokutsu Dachi

-Bensoku Dachi

Kihon Waza

-Age Uke

-Yoko Uke

-Uchi Uke

-Harai Uke

-Kake Uke

-Ura Kake Uke

-Suku Ura Kake Uke – Shotei Osae Uke

-Mawashi Uke

-Kosa Uke

-Mae Tsuki (Jun Tsuki-Gyaku Tsuki)

-Ura Tsuki

-Uraken Uchi

-Shuto Soto Mawashi Uchi

-Ryo Shotei Ate

-Hiza Ate

-Mae Geri

-Sokuto Geri

-Mawashi Geri

-Kansetsu Geri

 

Kihon Ido

10th Kyu

1.

2.

3.

4.

5.

 

9th,8th,7th Kyu

1.

2.

3.

4.

5.

 

6th,5th,4th Kyu

1.

2.

3.

4.

5.

 

3rd,2nd,1st Kyu ke 1st Dan Lokal

Semua materi Kihon Ido (10th Kyu sd. 4th Kyu)

 

KATA

Silabus Ujian KYU Lokal sd. 1st DAN untuk Kata adalah sebagai berikut:

10th Kyu —  Tidak Ada Kata

9th Kyu — Tidak Ada Kata

8th Kyu — Gekisai Dai Ichi (1)

7th Kyu — Gekisai Dai Ni (2)

6th Kyu — Saifa

5th Kyu — Gekisai Dai Ichi (1), Sanchin

4th Kyu — Gekisai Dai Ni (2), Tensho

3rd Kyu — Gekisai 1&2,Saifa,Sanchin,Tensho

2nd Kyu — Gekisai 1&2,Saifa,Sanchin,Tensho

1st KYU ke 1st DAN —  Gekisai 1 atau 2, Saifa, Sanchin

 

Untuk Ujian 1st KYU ke 1st DAN :

dapat diujikan sertifikasi Indonesia / Singapura / Jepang

Untuk Ujian 2nd DAN dst. :

diujikan oleh Doshinkan Singapura / Jitsueikai Jepang

KUMITE
-Kumite yang diujikan dalam Ujian adalah Kumite Jiyu (dojo) bukan Shiai (Sport)
-Usia minimal 13 tahun
-Hanya untuk 6th Kyu (sabuk Ungu) ke bawah