A.KIHON DACHI

NO. KIHON DACHI LIST LEVEL
1 HEISOKU DACHI ALL
2 MUSUBI DACHI
3 HEIKO DACHI
4 SOTO HACHIJI DACHI
5 SHIKO DACHI
6 SANCHIN DACHI
7 NEKO ASHI DACHI
8 ZENKUTSU DACHI
9 KOKUTSU DACHI
10 BENSOKU DACHI

 

B.KIHON WAZA

NO. NAME DACHI
1 AGE UKE HEIKO DACHI
2 YOKO UKE HEIKO DACHI
3 UCHI UKE HEIKO DACHI
4 HARAI UKE HEIKO DACHI
5 KAKE UKE HEIKO DACHI
6 URA KAKE UKE HEIKO DACHI
7 SUKUI URA KAKE UKE  – SUKUI OSAE UKE HEIKO DACHI
8 MAWASHI UKE HEIKO DACHI
9 KOSA UKE SHIKO DACHI
10 KURI UKE NEKO ASHI DACHI

 

NO. NAME DACHI
1 MAE TSUKI (JUN-GYAKU TSUKI) ZENKUSTU / HAN ZENKUTSU
2 URA TSUKI (CLOSE PUNCH) SHIKO DACHI
3 AGE TSUKI (RISING PUNCH) SHIKO DACHI
4 USHIRO TSUKI (BACK PUNCH) HEISOKU DACHI
5 SUN TSUKI (SHORT PUNCH) SHIKO DACHI
6 HEIKO TSUKI (PARALLEL PUNCH) ZENKUTSU DACHI
7 AWASE TSUKI (U PUNCH) ZENKUTSU DACHI & HEIKO SANCHIN DACHI
8 URAKEN UCHI (BACK FIST SNAP STRIKE) HEIKO DACHI
9 FURI UCHI (LEFT SIDE BLOCK RIGHT BODY STRIKE) HEIKO DACHI
10 KENTSUI UCHI (HAMMER FIST STRIKE) HEIKO DACHI
11 SHUTO UCHI (KNIFE HAND STRIKE) 1 HEIKO DACHI
12 SHUTO SOTO MAWASHI UCHI (KNIFE HAND ROUNDHOUSE CIRCLE STRIKE) HEIKO DACHI
13 SHUTO UCHI (KNIFE HAND STRIKE) 2 HEIKO DACHI
14 URA SHUTO SOTO MAWASHI UCHI (INVERSE KNIFE HAND ROUNDHOUSE CIRCLE STRIKE) HEIKO DACHI
15 MAE HIJI ATE (FRONT ELBOW STRIKE) ZENKUTSU DACHI
16 MAWASHI HIJI ATE (ELBOW ROUNDHOUSE CIRCLE STRIKE) SHIKO DACHI 80 DEGREE
17 YOKO HIJI ATE (SIDE ELBOW STRIKE) SHIKO DACHI
18 USHIRO HIJI ATE (BACK ELBOW STRIKE) SANCHIN DACHI
19 SHITA HIJI ATE (LOWER ELBOW STRIKE) SHIKO DACHI 45 DEGREE
20 RYO SHOTEI ATE (PALM HEEL STRIKE) HEIKO SANCHIN DACHI
21 HIZA ATE (KNEELING) HEIKO DACHI
22 MAE GERI/KERI (FRONT KICK) HEIKO DACHI
23 SOKUTO GERI/KERI (FRONT ANGLE SIDE KICK) HEIKO DACHI
24 MAWASHI GERI/KERI (ROUND HOUSE KICK) HAN ZENKUTSU DACHI
25 KANSETSU GERI/KERI (JOINT KICK) HEIKO DACHI

 

C.KIHON IDO

Kihon Ido untuk Latihan :

NO. KIHON IDO LEVEL
1 Kotekitae 1 (beradu harai,yoko,harai uke) ALL
2 Kotekitae 2 (chudan tsuki kiri ditangkis yoko uke kiri,uchi uke kanan,harai uke kiri)
3 Sonoba-sandagi (jodan chudan gedan tsuki ditangkis dengan age,yoko,harai uke)
4 Ido-sandangi (sanchin,sanchin,shiko)
5 Sonoba-kakie-kitae
6 Ido-nekoashi-kakie-kitae

Kihon Ido untuk Ujian :

*to be announced