Doshinkan Indonesia mempelajari 12 Kata sesuai dengan aturan JKF Gojukai, yaitu :

1. Gekisai Dai Ichi

2. Gekisai Dai Ni

3. Saifa

4. Seiyunchin

5. Sanseru

6. Shisochin

7. Seipai

8. Seisan

9. Kururunfa

10. Suparinpei

11. Sanchin

12. Tensho