Dan Tested KATA  KUMITE
Shodan (1st  Dan) Gekisai 1 or Gekisai 2 Saifa Sanchin Free Sparring
Nidan (2nd Dan) Seiyunchin Tensho Sanchin Free Sparring
Sandan (3rd Dan) Sanseru Tensho Sanchin Free Sparring
Yondan (4th Dan) Shisochin Tensho Sanchin Free Sparring
Godan (5th Dan) Seipai Tensho Sanchin Free Sparring
Rokudan (6th Dan) Seisan Tensho Sanchin
Nanadan (7th Dan) Kururunfa Tensho Sanchin
Hachidan (8th Dan) Suparinpei Tensho Sanchin